REALIZUJĄC MIĘDZYNARODOWE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI OBIEKTÓW:

_Informujemy naszych pracowników o różnego rodzaju zagrożeniach i metodach i neutralizacji poprzez edukację i możliwość udziału w szkoleniach zewnętrznych, 

_Zapewniamy szkolenia BHP. 

_Prowadzimy dokładne rejestry urazów i chorób związanych z wykonywaną pracą.

_Analizujemy każdy incydent, który doprowadził lub mógł doprowadzić do ​​poważnego wypadku w miejscu pracy.

_Zapewniamy wymagany sprzęt do ochrony osobistej dla naszych pracowników. 

_Zapewniamy naszym pracownikom  dostęp do lekarzy specjalistów  oraz niezbędnych badań lekarskich, wymaganych w celu realizacji wykonywanych prac.

_Przeglądu okresowego oceny i reakcji układu zagrożeń w miejscu pracy.

_Opracowanie i wdrożenie pisemne procedury operacyjne dla wszystkich etapów realizacji kontraktu, w tym procedury dla każdej fazy pracy, ograniczeń operacyjnych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

OCENA JAKOŚCI WYKONYWANEJ USŁUGI

4M Cleaning posiada wewnętrzny system kontroli wykonywanych usług. Lista kontrolna sprzątania dla Klienta pozwala na bieżący monitoring zakresu świadczonych usług, jak również jakości pracy wykonywanej przez pracowników sprzątających. Opracowane i wdrożone przez 4M CLEANING standardy świadczonych usług jak również procesy obsługi Klientów są gwarantem rzetelnego ich wykonania.

NADZÓR NAD KONTRAKTEM

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE DLA KOORDYNATORA DS. PORZĄDKOWYCH: minimum 4 lata jako pracownik ekipy sprzątającej oraz min. 2 lata na stanowisku Kierownika Obiektu

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA DS. PORZĄDKOWYCH:

_Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania

_Wykonanie czynności zgodnie z planem utrzymania czystości obiektu

_Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości

_Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości

_Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach

_Współpraca z drugim pracownikiem sprzątającym, a także z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na bieżące potrzeby przez nich zgłoszone

_Prowadzenie dokumentacji obiektu

_Raportowanie do Managera ds. Obsługi Klienta

_Wykonywanie poleceń Managera ds. Obsługi Klienta

_Kierownik Obiektu jest dedykowany tylko do nieruchomości będącej przedmiotem zapytania